Historické město Tovačov

Aktuality:

Počasí v Tovačově


Jóga – neškodné cvičení nebo náboženství?


Je každá jóga náboženstvím? 

V mnohých mateřských školkách děti cvičí Jógu, ve školách často i v rámci tělocviku žáci cvičí Jógu. 
Je jóga jen neškodné tělesné cvičení nebo jde o náboženství? Je možno oddělit cviky Jógy od duchovního obsahu? 
Podívejme se na to, co o tom říkají sami jogíni na stránkách věnovaných propagaci Jógy.
Stránky www.joga.cz oddíl „systém cvičení“: 
Již úvodní kapitola popisu systému cvičení mluví o bohu…
„Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, 
vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. 
Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. 
Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. 
Jóga je nejvyšší vesmírný princip. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, 
vědomí, jež bylo, je a bude věčné.“ [1]
Kapitola končí modlitbou: 
„Pane, kéž chráníš a opatruješ nás oba – Mistra i žáka.
Kéž se nám oběma od Tebe dostane síly.
Kéž nás naše cesta dovede ke konečnému poznání.
Ochraňuj nás, abychom se neodloučili, ale zůstali spojeni navěky,
abychom kráčeli společnou cestou.
ÓM mír, mír, mír.“ [1]

4. díl pak hovoří naprosto jasně: 
"Jóga je původem duchovnosti, a duchovnost tvoří základ všech náboženství. Jóga je cestou k Bohu."
Často se zde mluví o „Cestě jógy“ uvedený citát jasně říká, že jde o cestu k bohu. 
Např.: „Každá, i ta sebemenší snaha na cestě jógy nám přináší prospěch v mnoha směrech. Kdo se nevzdává, 
cvičí pravidelně a s plnou důvěrou, ten dosáhne svého cíle.“ [2]
Opět končí modlitbou: 
"Ó Pane, Ty jsi má matka i můj otec, můj bratr i přítel.
Ty jsi mé vědění i mé bohatství.
Ty jsi mé všechno, Ty jsi můj Bůh." [2]
Další poměrně jasný popis co je ve skutečnosti Jóga je zde: http://www.yogapoint.cz/joga/filozofie-jogy/je-joga/ [3]
„Populární tělesné cvičení hatha jóga – je součástí původní osmistupňové mystické jógy
 podle Patanjaliho Yoga systému – které vychází z Yoga Upanišad. Tento systém byl Patanjalim vypracován 
jako sadhana (jógová praxe) – práce s vědomím a energií – doplňující, podporující a navazující na tři tradiční 
cesty jógy – karmu, jnanu a bhakti.“ [3]
Doporučuji pročíst celé. 

Co tedy řeší jóga? Smysl života, vztah k bohu… modlitby k jakémusi bohu… cvičení jako součást mystické jógy… 
Co jiného by bylo náboženstvím, když ne tohle!

Uvedené stránky věnované józe tvrdí, že "Cesta jógy" vede k bohu. Cestou jógy pak je tělesné cvičení. 
Neexistuje žádná duchovní jóga bez tělesného cvičení. Každý cvik má svůj duchovní (náboženský) význam.

Je tedy zřejmé, že jóga je duchovní záležitostí. Jóga tedy jednoznačně je náboženstvím.
Pro účel tohoto článku není podstatné zda je náboženstvím samostatným či zda jde o součást Hinduismu. 
Je naprosto lhostejné zda učitelka dětem něco řekne o duchovním pozadí jógy a duchovním významu jednotlivých 
cviků i to zda duchovní pozadí sama zná. Ten význam tam je ať se o tom mluví nebo nikoliv. Taktika propagátorů 
jógy je velmi vychytralá. Jóga je prezentována jako pouze tělesné cvičení a duchovní složka je zamlčena. 
Jakmile se vaše děti dostanou v józe na určitou úroveň, bude odhalena i náboženská podstata. Těžko se pak bude přestávat. 
Jóga už bude pevnou součástí jejich života.

Je tedy v pořádku, když jógu cvičí naše děti povinně ve škole?

Na ústavní rovině je náboženská svoboda chráněna ustanovením čl. 15 a čl. 16 Listiny základních práv a svobod.
Ustanovení Listiny provádějí zákony, zejména zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a 
náboženských společností a o změně některých zákonů.[4] § 2 uvedeného zákona stanoví:
(1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství 
nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo 
zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
(2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci 
nezletilých dětí mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.
(3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské společnosti ani k vystoupení z ní, 
k účasti nebo neúčasti na náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské společnosti.[4], [5]

Povinná účast na cvičení jógy, stejně jako na jakémkoliv jiném náboženském úkonu jakéhokoliv náboženství je tedy jednoznačně
protizákonná. Stejné by to bylo, kdyby žáci byli nuceni klanět se alláhovi nebo se křižovat či modlit Zdrávas.
Pokud by jóga byla nějakým nepovinným předmětem mimo běžnou výuku, bylo by to zřejmě v pořádku. Jistě by s tím však měli
souhlasit oba rodiče, tedy oba zákonní zástupci. A samozřejmě samotné dítě.

Zdroje: 

[1]	www.joga.cz - systém cvičení 
[2]	www.joga.cz - 4. díl
[3]	www.yogapoint.cz - Co je jóga?
[4]	Zákon 3/2002 Sb O církvích a náboženských společnostech
[5]	Wikipedie - Náboženská svoboda


René Klimt
Úvodní stránka

Místo pro Vaši reklamu


O nás

© René Klimt

TOPlist